Gospodarka odpadami w 2019 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość, a także zmiany w tym zakresie

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

MAJ 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
18
19
21
23
24
25
26
27
29
30
31

Gospodarka odpadami w 2019 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość, a także zmiany w tym zakresie

Archiwum szkoleń

 

Ostatni termin: 
10 05 2019 10:00 - 15:00


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
 tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
 www.rcsa.pl  email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                             

Rzeszów, dn. 10.05.2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

Gospodarka  odpadami  w  2019  roku

-  podstawowe  wymagania,  decyzje,  ewidencja  oraz  sprawozdawczość,  a  także  zmiany  w  tym  zakresie

 

 1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadam wprowadzonych przez: ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592); ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1564); ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479), wprowadzających w szczególności zmiany w zakresie:

a)   skrócenia okresu magazynowania odpadów;

b)   ogranicza ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenia obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc ich magazynowania oraz składowania;

c)   przyznania dodatkowych możliwości WIOŚ w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów oraz uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji w zakresie gospodarki odpadami;

d)   ograniczenia kompetencji starosty w zakresie wydawania decyzji na rzecz marszałka województwa;

e)   wprowadzenia obowiązku opiniowania wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

f)    wprowadzenia szeregu przepisów antypożarowych, w tym sporządzenia operatu przeciwpożarowego, postanowienia uzgadniającego wydawanego przez Państwową Straż Pożarną;

g)   wprowadzenia także w przypadku niektórych odpadów obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami;

h)   dodania nowych elementów decyzji z zakresu gospodarki odpadami w zakresie określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie;

i)     wprowadzenia generalnego obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami poprzez określenie proponowanej formy i wysokości tego zabezpieczenia;

j)    wprowadzenia zakazu wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów ukaranych za popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub administracyjną karą pieniężną, a także powiązanych z takimi podmiotami, jak również w przypadku gdy na danym terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, wskazanych we wniosku, lub dla danego terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

k)   zaostrzenia wysokości kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami;

l)     wprowadzenia obowiązku złożenia wniosku o dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

 1. Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422):

a)  zmiany w zakresie zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów;

b)  określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 r. i lata następne;

c)  omówienie zasad działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, od dnia 24 stycznia 2018 r.;

d)  nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów;

e)  wdrożenie rozporządzenia Nr 1357/2014 oraz rozporządzenia (UE) 2017/997, określających nowe właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne;

f)   zmiana zasad transportu odpadów niebezpiecznych w zakresie stosowania do tych odpadów przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych.

 1. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
 2. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 3. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:

a)  pojęcie odpadu, odpady komunalne;

b)  posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady;

c)  odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów);

d)  sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady, obowiązek wpisu do Rejestru;

e)  inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

 1. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami; nowe zasady uznawania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny w związku z likwidacją milczącej zgody; omówienie przepisów przejściowych w tym zakresie.
 2. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem.
 3. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów.
 4. Odpady niebezpieczne – zakres zastosowania.
 5. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.
 6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:

a)  podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,

b)  zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

 1. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
 2. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania.
 3. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady
 4. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
 5. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
 6. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów.
 7. Zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:

a)  podmioty obowiązane,

b)  obieg dokumentów ewidencyjnych,

c)  karta przekazania odpadów,

d)  karta ewidencji odpadów,

e)  znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,

f)   przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.

 1. Zasady sprawozdawczości odpadowej:

a)  wskazanie na jakich zasadach będzie prowadzona sprawozdawczość odpadowa w roku 2019 i latach następnych;

b)  wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdań o odpadach;

c)  określenie zakresu przekazywanych danych.

 1. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
 2. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

 

 

 

Prowadzący: Grzegorz Wiśniewski – Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu gospodarki odpadami. Uczestnik prac nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzającą nowy model gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

Termin szkolenia: 10 maj 2019r.

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 340 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch

 

 

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 08.05.2019 r.

 

......................................................................................................................................................

 

 

..................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Gospodarka odpadami ”  organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 10.05. 2019r. …………………………………………………………………………………………………………………………….

...................................................................................................................................................................................................

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

   ..................................                                                                                                                    .....................................................

         /   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


 • 10 05 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum